Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování kurzů a on-line produktů na www.dj-skola.cz.

Provozovatelem a poskytovatelem služeb je Ing. Martin Přaslica, IČ 06821707, se sídlem Loučka 225, 75644 Loučka, zapsaný v Živnostenském rejstříku od 31.1.2018, e-mail: info@dj-skola.cz (dále jen “poskytovatel”)

I. Výklad pojmů

1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při prodeji on-line produktů, které poskytovatel nabízí na www.dj-skola.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem služeb a klientem.

2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.

3) Poskytovatel není plátcem DPH.

4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.

5) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.

6) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatel opraví na základě e-mailové komunikace.

7) Klient –  uživatel, kterému jsou zpřístupněny produkty poskytovatele na základě smluvního vztahu mezi poskytovatelem a takovým klientem (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. DJ kurz s lektorem

a) Objednání kurzu s lektorem

1) Přihláška na kurz je příjímána pouze prostřednictvím e-shopu na webových stránskách www.dj-skola.cz. Zaplacené přihlášky považujeme za závazné.

b) Úhrada kurzu

1) Kurz můžete uhradit na základě Vámi zvoleného způsobu platby v přihlášce

– Platba převodem přes účet

– Platba přes Paypal

2) Po objednání musí být částka připsána na účtě poskytovatele do 3 pracovních dnů od dne odeslání objednávky. Po uplynutí této doby je objednávka automaticky stornována

3) Smlouva mezi poskytovatelm a klientem, resp. zájemcem o kurz je uzavřena připsáním platby na účet poskytovatele.

c) Průběh kurzu 

1) Po připsání platby na účet poskytovatele bude klient informován přes email o dalším postupu.Klient je vyzván k výběru vhodného datumu a času z rezervačního systému.

2) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta se zaplacené kurzovné nevrací. Uhrazené kurzovné je možné převést na náhradníka nebo využít jiného termínu.

3) Poskytovatel si vyhrazuje právo kurz kdykoliv zrušit nebo přesunout na jiný termín.

4) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se poskytovatel neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.

5) Poskytovatel má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta popř. vyloučit z probíhajicího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek.

IV. On-line produkty – videokurz

1) On-line produktem se rozumí videokurz.

2) Videokurzem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.

3) On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky www.dj-skola.cz.

5) Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.

6) Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem, přes PayPal nebo prostřednictvím platební brány ComGate. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.

7) Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.

8) Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz a přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu, je nutné informovat poskytovatele na email info@dj-skola.cz.

9) V případě, že klientovi nebude videokurz vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 10 dnů od zakoupení kurzu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na e-mail info@dj-skola.cz.

V. Reklamace

Poskytovatel přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@dj-skola.cz.
Klient je povinen otestovat před uhrazením ceny on-line produnku, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa. Úhradou ceny za produkt klient potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný produkt. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci klienta z tohoto důvodu.

VI. Odstoupení od smlouvy, garance vrácení peněz

Klient uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby poskytovatel zpřístupnil produkt klientovi před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění produktu ze strany poskytovatele dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena produktu na účet poskytovatele či na účet platební brány. Pokud bude klientovi ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto produkt zpřístupněn, nemá klient právo takto od smlouvy odstoupit

Nejde-li o případy dle článku 1), má klient právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy klient musí o svém odstoupení od smlouvy informovat poskytovatele (aniž by musel uvádět důvod).

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy poskytovatel vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Vrácení plateb proběhne ze strany poskytovatele bezhotovostně zasláním prostředků na účet klienta.

VII. Garance vrácení peněz

V případě nespokojenosti garantuji vrácení peněz do 10 dní od nákupu kurzu.
Co je potřeba udělat pro vrácení peněz?
Na emailovou adresu info@dj-skola.cz zašlete email, který bude obsahovat
Důvod nespokojenosti
Daňový doklad o nákupu kurzu
V ideálním případě s námi prosím komunikujte z emailové adresy, která je svázána s vaším účtem na www.dj-skola.cz.
Kdy dostanu své peníze zpět?
Částku vám vrátím co nejdříve, nejpozději však do 14 dní.
Zneužití garance vrácení peněz
Poskytovatel si vyhrazuje právo odepřít vrácení peněz v případě podezření ze zneužití této garance.

VIII. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatele

1) On-line produkty prodávané na www.dj-skola.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
2) Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
3) Veškeré texty, videa a fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

IX. Právo na mimosoudní řešení sporu

V případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.5. 2020